• TRANG CHỦ

V/v Tạm dừng hệ thống mạng phục vụ kì thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 4-2019

Để tổ chức kì thi tuyển sinh Sau đại học vào các ngày 20,21 tháng 4 năm 2019, Trường sẽ tạm dừng hệ thống mạng tại cơ sở 280 An Dương Vương từ 05 giờ 00, ngày 20 tháng 4 năm 2019 đến 17 giờ 30, ngày 21 tháng 4 năm 2019.

Trân trọng