• TRANG CHỦ

Chương trình học bổng năm 2019 của SEAMEO cho giáo viên các bậc học dạy môn toán học và môn khoa học

1. Môn toán học

Theo Thông báo của Trung tâm khu vực nâng cao chất lượng giáo viên và các nhà quản lý giáo dục về toán học thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Mathematics - SEAMEO QITEP MATH), năm 2019 QITEP MATH sẽ cấp học bổng toàn phần cho giáo viên các bậc học phụ trách giảng dạy toán học của Việt Nam đi học các khóa ngắn hạn tại Trung tâm đặt tại In-đô-nê-si-a. Nội dung chương trình học bổng, điều kiện dự tuyển và quy định về hồ sơ dự tuyển xin xem cụ thể trong các tài liệu đính kèm và tại website: http://www.qitepinmath.org/en/course-schedule/.

Các cơ sở giáo dục và cán bộ có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần gửi công văn giới thiệu của cơ quan, 01 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển đến Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội theo hướng dẫn tại tài liệu đính kèm trước ngày 30/5/2019.
Trên cơ sở kết quả sơ tuyển hồ sơ và giới thiệu chính thức của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, QITEP MATH sẽ tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả đến các ứng viên trúng tuyển.

Để biết thêm chi tiết và tải các tài liệu đính kèm, xin vui lòng tham khảo đường link: http://icd.edu.vn/250/chuong-trinh-hoc-bong-nam-2019-cua-seameo-qitep-math-cho-giao-vien-cac-bac-hoc-day-mon-toan-hoc.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/hoc-bong/CMS_Detail/1116

2. Môn khoa học

Theo Thông báo của Trung tâm khu vực cho sự phát triển của giáo viên và các nhà quản lý giáo dục về khoa học thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Science - SEAMEO QITEP Science), năm 2019 QITEP Science sẽ cấp học bổng toàn phần cho giáo viên bậc trung học phụ trách giảng dạy môn khoa học của Việt Nam đi học các khóa ngắn hạn tại Trung tâm đặt tại In-đô-nê-si-a. Nội dung chương trình học bổng, điều kiện dự tuyển và quy định về hồ sơ dự tuyển xin xem cụ thể trong các tài liệu đính kèm và tại website: https://www.qitepinscience.org/.

Các cơ sở giáo dục và cán bộ có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần gửi công văn giới thiệu của cơ quan, 01 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển đến Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội theo hướng dẫn tại tài liệu đính kèm trước ngày 28/5/2019.
Trên cơ sở kết quả sơ tuyển hồ sơ và giới thiệu chính thức của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, QITEP Science sẽ tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả đến các ứng viên trúng tuyển.

Để biết thêm chi tiết và tải các tài liệu đính kèm, xin vui lòng tham khảo đường link: http://icd.edu.vn/250/chuong-trinh-hoc-bong-nam-2019-cua-seameo-qitep-cho-giao-vien-mon-khoa-hoc.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/hoc-bong/CMS_Detail/1117