Chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Khóa 28 (2017-2019)

TT Chuyên ngành Chương trình đào tạo
1  ĐẠI SỐ VÀ LÍ THUYẾT SỐ  ĐẠI SỐ VÀ LÍ THUYẾT SỐ
2  TOÁN GIẢI TÍCH  TOÁN GIẢI TÍCH
3  HÌNH HỌC VÀ TÔPÔ  HÌNH HỌC VÀ TÔPÔ
4  LL&PP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN  LL&PP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN
5  LL&PP DẠY HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC  LL&PP DẠY HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC
6  HÓA VÔ CƠ  HÓA VÔ CƠ
7  HÓA HỮU CƠ  HÓA HỮU CƠ
8  LL&PP DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT LÝ  LL&PP DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT LÝ
9  VẬT LÝ NGUYÊN TỬ  VẬT LÝ NGUYÊN TỬ
10  SINH THÁI HỌC  SINH THÁI HỌC
11  KHOA HỌC MÁY TÍNH  KHOA HỌC MÁY TÍNH
12  VĂN HỌC VIỆT NAM  VĂN HỌC VIỆT NAM
13  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
14  LÝ LUẬN VĂN HỌC  LÝ LUẬN VĂN HỌC
15  NGÔN NGỮ HỌC  NGÔN NGỮ HỌC
16  LỊCH SỬ VIỆT NAM  LỊCH SỬ VIỆT NAM
17  LỊCH SỬ THẾ GIỚI  LỊCH SỬ THẾ GIỚI
18  ĐỊA LÝ HỌC  ĐỊA LÝ HỌC
19  QUẢN LÝ GIÁO DỤC  QUẢN LÝ GIÁO DỤC
20  GIÁO DỤC HỌC  GIÁO DỤC HỌC
21  GIÁO DỤC HỌC (GIÁO DỤC MẦM NON)  GIÁO DỤC HỌC (GIÁO DỤC MẦM NON)
22  GIÁO DỤC HỌC (GIÁO DỤC TIỂU HỌC)  GIÁO DỤC HỌC (GIÁO DỤC TIỂU HỌC)
23  TÂM LÝ HỌC  TÂM LÝ HỌC
24  LL&PP DHBM TIẾNG PHÁP  LL&PP DHBM TIẾNG PHÁP
25  LL&PP DHBM TIẾNG TRUNG QUỐC  LL&PP DHBM TIẾNG TRUNG QUỐC