Quy chế biểu mẫu

Quy chế biểu mẫu Đào tạo Thạc sĩ

TT Tên quy chế - biểu mẫu Tập tin
1  Giấy chứng nhận học viên Cao học  Tải về
2  Giấy xác nhận v/v xác nhận thời gian tập trung học của học viên cao học  Tải về
3  Giấy xác nhận bảng điểm tạm thời  Tải về
4  Đơn xin bảo lưu kết quả học tập  Tải về
5  Đơn xin học môn thay thế  Tải về
6  Đơn xin vắng thi kết thúc học phần  Tải về
7  Đơn xin đề nghỉ giải quyết học vụ  Tải về
8  Phiếu đăng ký trả nợ học phần  Tải về
9  Công văn giới thiệu  Tải về
10  Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ  Tải về
11  Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ  Tải về
12  Mẫu lý lịch khoa học  Tải về
13  Bản xác nhận chỉnh sửa luận văn  Tải về
14  Đơn xin gia hạn luận văn  Tải về