Chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ

TT Chuyên ngành Chương trình đào tạo
1  QUẢN LÝ GIÁO DỤC  QUẢN LÝ GIÁO DỤC
2  VĂN HỌC VIỆT NAM  VĂN HỌC VIỆT NAM
3  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
4  NGÔN NGỮ HỌC  NGÔN NGỮ HỌC
5  HÌNH HỌC VÀ TOPO  HÌNH HỌC VÀ TOPO
6  TOÁN GIẢI TÍCH  TOÁN GIẢI TÍCH
7  LL&PP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN  LL&PP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN
8  TÂM LÝ HỌC  TÂM LÝ HỌC
9  LỊCH SỬ VIỆT NAM  LỊCH SỬ VIỆT NAM
10  ĐỊA LÝ HỌC  ĐỊA LÝ HỌC