Quy chế biểu mẫu

Quy chế biểu mẫu Đào tạo Tiến sĩ

TT Tên quy chế - biểu mẫu Tập tin
1  Quy định đào tạo tiến sĩ  Tải về
2  Kế hoạch học tập  Tải về
3  Các loại hồ sơ cần thực hiện của NCS  Tải về
4  Giấy xác nhận thời gian học NCS Tải về 
5  Mẫu 1.1. Đơn xin bảo vệ đề cương chi tiết luận án tiến sĩ Tải về 
6  Mẫu 1.2. Đề cương chi tiết luận án tiến sĩ Tải về
7  Mẫu 1.4. Đơn điều chỉnh, thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ Tải về 
8  Mẫu 1.5. Giấy đề nghị giao tên tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề tiến sĩ cho NCS Tải về 
9  Mẫu 2.1. Đơn xin bảo vệ tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề cấp tiên sĩ Tải về 
10  Mẫu 2.3. Tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề tiến sĩ Tải về 
11  Mẫu 3.1. Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở Tải về 
12  Mẫu 3.2. Mẫu bìa chính luận án Tải về 
13  Mẫu 3.2.1. Mẫu bìa lót luận án Tải về 
14  Mẫu 3.2.2. Mục lục luận án Tải về 
15  Mẫu 3.3. Bìa các bài báo, công trình khoa học Tải về 
16  Mẫu 3.4. Lý lịch khoa học của NCS Tải về 
17  Mẫu 3.16. Nhận xét của người hướng dẫn cấp cơ sở Tải về 
18  Mẫu 4.1. Đơn xin trình luận án cho phản biện độc lập và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường Tải về 
19  Mẫu 4.3. Bản giải trình bổ sung, sửa chữa luận án sau bảo vệ cấp cơ sở Tải về 
20  Mẫu 4.4. Trích yêu luận án Tải về 
21  Mẫu 4.5. Giới thiệu danh sách 15 thành viên hội đồng chấm luận án cấp trường Tải về 
22  Mẫu 4.6. Danh sách các đơn vị và cá nhân gửi tóm tắt luận án tiến sĩ Tải về 
23  Mẫu 4.9. Mẫu bìa tóm tắt luận án Tải về 
24  Mẫu 4.9.1. Mẫu bìa sau tóm tắt luận án Tải về 
25  Mẫu 5.1. Nhận xét người hướng dẫn cấp trường Tải về 
26  Mẫu 5.2. Bản giải trình bổ sung, sửa chữa luận án sau phản biện độc lập Tải về 
27  Mẫu 5.5. Trang thông tin những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án Tải về 
28  Mẫu báo cáo tình hình học tập và nghiên cứu của NCS Tải về 
29  Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập Tải về 
30  Mẫu giới thiệu đến các cơ quan Tải về 
31  Mẫu giới thiệu làm thẻ đọc sách ở Thư viện Tải về 
32   Mẫu lập kế hoạch học tập cho NCS Tải về 
33   Mẫu thư mời học tập và nghiên cứu cho NCS Tải về 
34   Mẫu xác nhận kế quả học tập và nghiên cứu tại trường Tải về 
35  Mẫu xác nhận lịch học tại trường Tải về 
36   Mẫu xác nhận tham gia hội thảo Tải về 
37   Tên ngành của học và mã số các chuyên ngành tiến sĩ 2017 Tải về 
38   Tên ngành của học và mã số các chuyên ngành tiến sĩ Tải về