Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước dành cho sinh viên hệ cử tuyển PDF. In Email
Thứ sáu, 23 Tháng 12 2016 13:35

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước thông báo về chế độ học bổng, trợ cấp; Học phí đối với sinh viên diện cử tuyển; Thủ tục, hồ sơ nhận học bổng, trợ cấp; Học phí đối với sinh viên diện cử tuyển như sau: xem thông báo