Thông báo về việc thay đổi thời gian học lớp "Kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo" PDF. In Email
Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 09:41

Khoa Toán-Tin thông báo đến các sinh viên đã đăng kí học lớp "Kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo" về việc thay đổi thời gian học sang ngày 28, 29/4/2017.

Lớp trưởng các lớp thông báo rộng rãi đến các bạn sinh viên trong lớp thông tin này.