THÔNG BÁO QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ HÌNH THỨC HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH PDF. In Email
Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 10:01

Vp Khoa gửi đến các bạn sinh viên “Quy định về việc đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ hình thức học cùng lúc hai chương trình”

Thời gian đăng ký học song ngành trên trang online: 9.00, 15-7 đến 17.00, 31-7-2017

Sau thời gian này, sinh viên muốn học song ngành sẽ không được giải quyết.