280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Công đoàn
Thông báo đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt PDF. In Email
Thứ ba, 18 Tháng 10 2016 15:36

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP

 

Số:       /CĐ-ĐHSP

V/v đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt và Quỹ “Vì người nghèo” năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày  tháng 10 năm 2016

Kinh gửi:

Các Công đoàn bộ phận

Căn cứ Thư kêu gọi số 473/LĐLĐ ngày 18/10/2016 về việc đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt và vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2016 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Công đoàn Trường kêu gọi viên chức, đoàn viên công đoàn trong toàn Trường đóng góp tối thiểu 01 ngày lương.

Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận thông báo và tập hợp kinh phí đóng góp nộp về Văn phòng Công đoàn Trường.

Thời gian: Từ nay đến hết ngày 30/10/2016.

Đây là việc làm có ý nghĩa. Rất mong toàn thể đoàn viên công đoàn trong Trường hưởng ứng.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

̵   Như trên;

̵   Lưu VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

P. CHỦ TỊCH

Huỳnh Công Ba

 

 

 

 

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu