Ban Giám Hiệu
  
Ban Giám Hiệu Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
Ban Giám hiệu
Thầy Nguyễn Kim Hồng


PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng PDF. In Email
Thứ năm, 17 Tháng 3 2011 09:07

PGS. TS. Nguyễn Kim HồngHiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

- Phụ trách chung, công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, hành chính, tổng hợp, thi đua khen thưởng, kế hoạch, tài chính, khoa học công nghệ, sau đại học, thanh tra đào tạo và các đoàn thể trong Trường.

- Trực tiếp phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường - Tạp chí khoa học, Phòng Sau Đại học, Phòng Thanh tra Đào tạo, Khoa Tâm lý Giáo dục, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Công nghệ Thông tin và Giáo dục Đặc biệt.

 




 Sự kiện quan trọng 

Không có sự kiện nào