Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Hóa
  
Trang Chủ Giới thiệu khoa Hóa Sứ mạng - Tầm nhìn
Sứ mạng - Tầm nhìn
Giới thiệu khoa Hóa PDF. In Email
Thứ sáu, 27 Tháng 7 2012 15:35

GIỚI THIỆU VỀ KHOA HÓA HỌC

I. Quan điểm

- Về đào tạo: Lấy con người làm trung tâm

- Về nghiên cứu khoa học: Lấy giá trị học thuật làm trung tâm

II. Nhiệm vụ

- Đào tạo bậc đại học và sau đại học ngành Sư phạm Hóa, ngành Hóa học.

- Tổ chức hợp tác nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng.

III. Đội ngũ hiện nay (9/2016)

-Đội ngũ

Số giảng viên: 30 giảng viên, gồm

+ Tiến sĩ: 14     + Thạc sĩ: 16 (có 8 nghiên cứu sinh tiến sĩ)

Số chuyên viên văn phòng và phòng thí nghiệm: 10

-Cơ cấu bộ môn

+ Lý luận và Phương pháp dạy học  + Hóa hữu cơ

+ Hóa Vô cơ                                          + Hóa lí

+ Hóa Phân tích                                                  + Hóa Môi trường

IV. Những định hướng quan trọng giai đoạn 2016- 2020

1. Tiếp tục xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu. Coi sự kết nối giữa nghiên cứu khoa học với chất lượng bài giảng là nhiệm vụ chuyên môn quan trọng nhất của giảng viên. Đến cuối năm 2020 cơ cấu về đội ngũ giảng viên là: TS: 70%, ThS và NCS: 30%.

2.  Từ quan điểm Lấy con người làm trung tâm:

-   Kết hợp giữa đào tạo người và đào tạo nghề để người học có khả năng thích ứng tốt với sự vận động của xã hội.

-   Coi trọng việc điều chỉnh chương trình và nội dung đào tạo thích ứng với yêu cầu của xã hội.

3. Tranh thủ mọi điều kiện đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

4. Tập trung nguồn lực về con người và cơ sở vật chất cho một số hướng nghiên cứu trọng tâm: Giáo dục Hóa học, hoạt tính sinh học các hợp chất thiên nhiên, vật liệu ...

5. Chủ động hợp tác với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khác trong và ngoài nước nhằm tăng cường chất lượng đào tạo của khoa ở cả tất cả các ngành và hệ đào tạo.

V. Liên hệ

1. Văn phòng khoa Hóa học trường Đại học Sư phạm TP HCM: lầu 1, dãy nhà H, số 280 An Dương Vương, quận 5, TP HCM. Số điện thoại 08 38352020- 108. Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2.  Dương Bá Vũ, Trưởng khoa, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3.  Phan Thị Hoàng Oanh, Phó Trưởng khoa,                   email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4.  Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng khoa,

email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

ABOUT DEPARTMENT OF CHEMISTRY

I. Perspective

- Training: Human-Centered Education

- Research: Academic value-centered approach

II. Tasks

- Chemical teacher education and chemical science education at undergraduate and graduate level

- Research collaboration in science education, basic science and applied science

II. Current staff (9/2016)

- Staff

Number of teaching staff: 30, including

+ PhD: 14   + Master: 16 (8 PhD students)

Number of supporting staff and laboratory staff: 10

- Divisions

+ Theory and Practice of Chemistry Teaching

+ Oragnic Chemistry

+ Inorganic Chemistry

+ Physical Chemistry

+ Analytical Chemistry

+ Environmental Chemistry

IV. Important orientation in period 2016-2020

1. Continue to develop teaching staff to meet the requirements of training and research. Connecting scientific research and lecture quality is considered as the most important task of lecturers. By the end of 2020, the ratio of teaching staff degrees is 70% of PhDs, 30% of Masters and PhD students.

2. From the human-centered perspective:

- Connect between human education and career training to make learners be able to adapt well with the changes of society

- Adjust the training curriculum and content to adapt with the requirements of society

3. Take advantage of every opportunities to invest on infrastructure in order to meet training and research tasks.

4. Infrastructure and human resources are concentrated to develop major orientation research: chemical education, biological properties of natural compounds, materials...

5. Initiatively cooperate with national and international research and training institutes in order to enhance training quality of the Department.

V. Contact

1. Department of Chemistry, HCMC University of Pedagogy: Floor 1, Block H, 280 An Duong Vuong, District 5, HCMC. Phone: +84 8 38352020-108. Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Dương Bá Vũ, Dean,    email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. Phan Thị Hoàng Oanh, Vice Dean,

email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4.  Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Vice Dean,

email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tập thể cán bộ khoa Hóa

 
 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học