Kế hoạch tổ chức sinh hoạt công dân cho sinh viên năm thứ hai đến năm cuối khóa, năm học 2016 - 2017 In
Thứ ba, 22 Tháng 11 2016 09:57

Thực hiện công văn số 3836/BGDĐT-CTHSSV ngày 08/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2016 – 2017;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường trong thời điểm đầu từ tháng 9 đến tháng 12, năm học 2016 – 2017, Trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” cho sinh viên từ năm thứ 2 đến năm cuối khóa như sau:

Hình thức, thời gian sinh hoạt công dân và thời gian đến Phòng CTCT&HSSV nhận và nộp bài kiểm tra đúng thời hạn theo quy định (Xem toàn văn kế hoạch)

1. Hình thức học

Cử đại diện lớp nghe báo cáo các nội dung như trên, sau đó về triển khai cho lớp và tổ chức làm thu hoạch, kiểm tra.

-         Thành phần: Mỗi lớp cử 02 đại diện, Lớp Trưởng và Bí thư chi Đoàn.

-         Thời gian: 1 buổi, ngày 02 tháng 12 năm 2016, sinh viên có giờ học văn hóa buổi sáng thì tham gia sinh hoạt công dân vào buổi chiều và ngược lại.

Sáng từ: 07g30 – 11g30;        Chiều từ: 13g30 – 17g30

-         Địa điểm: Giảng đường D, 280 An Dương Vương.

Lớp Trưởng hoặc Bí thư chi Đoàn đến Phòng CTCT&HSSV, Phòng A 110, gặp Thầy Phạm Đức Quyền nhận đề kiểm tra .

2. Thời gian nộp bài kiểm tra: từ 05 – 20/12/2016