[Thông báo] Mời tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ/dự án KH&CN cấp tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh Vĩnh Long - Sở Khoa học và Công nghệ

1. Thông báo Về việc mời tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: PDF

2. Thông báo Về việc mời tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì dự án KH&CN cấp tỉnh: PDF