Học bổng toàn phần khóa học “Certificate in English Language Teaching-Secondary" của Trung tâm SEAMEO RELC

Trung tâm Ngôn ngữ khu vực thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Language Center - SEAMEO RELC) đặt tại Singapore chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về học bổng toàn phần năm 2019 cho giáo viên tiếng Anh giảng dạy tại các trường trung học của Việt Nam đi học khóa học “Certificate in English Language Teaching-Secondary (CELT-S)” từ ngày 22/7/2019 - 27/2/2020 tại Trung tâm.

Các giáo viên có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần gửi công văn giới thiệu của cơ quan, 01 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển đến Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, Hà nội trước ngày 20/4/2019 và 01 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển đến RELC theo hướng dẫn tại Phụ lục C1 trước ngày 30/4/2019.

Nội dung chương trình học bổng, điều kiện dự tuyển và quy định về hồ sơ dự tuyển, xin vui lòng xem cụ thể trong các tài liệu đính kèm tại đường link: http://icd.edu.vn:8089/250/chuong-trinh-hoc-bong-nam-2019--cua-seameo-relc-cho-giao-vien-tieng-anh-cac-truong-trung-hoc--.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/hoc-bong/CMS_Detail/1105