Menu

Thời khóa biểu khóa 30.2 (2019-2021)

Lịch học các môn chung, Khóa 30.2 (2019-2021). Xem file

Danh sách phân chia lớp Triết học:

- Lớp Triết học khối ngành Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Xem file

- Lớp Triết học khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xem file

Danh sách phân chia lớp Tiếng Anh. Xem file

Lưu ý:

- Phòng học sẽ cập nhật vào ngày 13/11/2019

- Học viên theo học ĐÚNG lớp đã phân chia