Menu

Thông báo mời nộp bài tham gia Hội nghị Quốc tế Đại học Burapha lần thứ 8 năm 2021

Văn phòng Ban Thư ký AUN, Tổ chức AUN chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mời nộp bài tham gia Hội nghị Quốc tế Đại học Burapha lần thứ 8 năm 2021.

Một số thông tin như sau:

1) Hội nghị Quốc tế Đại học Burapha lần thứ 8 năm 2021 là một hội nghị ảo diễn ra từ ngày 2-4 tháng 9 năm 2021. Hội nghị bao gồm chủ đề về Nghiên cứu và Đổi mới để phát triển bền vững.

2) Một số chủ đề:

  • Agriculture and food technology
  • Energy and smart materials
  • Health and wellness
  • Tourism and creative economy
  • Applied engineering and industrial 4.0
  • Humanities, Social sciences, Arts, and Culture

3) Thời hạn nộp bài: ngày 15 tháng 3 năm 2021.

4) Thông tin đăng ký, gửi bài 

Vui lòng truy cập trang: http://www.buuconference.buu.ac.th  HOẶC liên hệ với ban thư ký của hội nghị theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..