Menu

Thông báo mời nộp dự án của quỹ « Pháp ngữ với Phụ nữ »

Thông báo mời nộp dự án của tổ chức pháp ngữ OIF:

Đại dịch Covid-19 đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội chưa từng có, ảnh hưởng lâu dài đến các nền kinh tế mong manh nhất và những người dân dễ bị tổn thương nhất. Do các chuẩn mực xã hội và quan hệ giới còn chịu nhiều áp đặt, phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi đã chịu tác động nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng này. Khả năng tiếp cận các cơ hội giáo dục, đào tạo, y tế, ra quyết định và kinh tế của họ, vốn đã rất hạn chế, nay càng thụ hẹp lại. Tuy nhiên, họ là những chủ thể nằm ở trung tâm của quá trình phát triển và ứng phó với khủng hoảng. Họ thường là những người gánh vác toàn bộ gia đình và cộng đồng. Đối mặt với nhu cầu cấp thiết của phụ nữ và trẻ em gái trong không gian Pháp ngữ, theo đề xuất của Tổng thư ký Pháp ngữ, Hội đồng thường trực Pháp ngữ đã quyết định thành lập quỹ « Pháp ngữ với Phụ nữ ».

- Thông báo mời nộp dự án của quỹ « Pháp ngữ với Phụ nữ » có thể tham khảo trong tài liệu tiếng việt tại đây.

- Hạn nộp hồ sơ: 18 tháng 5 năm 2021.

- Thông tin chi tiết về thông báo đăng tại: https://oif.wiin-organizers.com/fr/competitions/603e15f81225590b8785c01b

- Liên hệ:

PHAM Thi Bich Lien

Responsable de projet

Agence universitaire de la Francophonie

Asie-Pacifique

 21 Lê Thanh Tông, Hoàn kiêm, Hanoi, Vietnam

Tél : +84 24 38247382 | IP : 008441 22

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.auf.org/asie-pacifique/