Menu

Tuyển dụng giảng viên giảng dạy ngành Khoa học dữ liệu và Machine Learning (dịch tạm: học máy) tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Koblenz, Đức

Phòng Hợp tác Quốc tế nhận được thư tuyển dụng giảng viên giảng dạy ngành Khoa học dữ liệu và Machine Learning (dịch tạm: học máy) tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Koblenz, Đức

Tiêu chí tuyển dụng như sau:

- Sử dụng tốt ngôn ngữ Anh.

- Đã có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ ngành STEM hoặc khoa học máy tính

- Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực sau: thống kê, AI, học máy, khoa học dữ liệu

- Có kinh nghiệm giảng dạy tại trường đại học hoặc trường đại học khoa học ứng dụng hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm hướng dẫn luận văn và/hoặc dự án trong khoa học dữ liệu

 - Có ý định định cư tại Đức

- Ưu tiên những người có khả năng sử dụng tiếng Đức (cơ bản)

Công việc bao gồm:

- Giảng dạy bằng tiếng Anh các học phần về học máy, khoa học dữ liệu hoặc thống kê có khả năng ứng dụng trong kinh tế, sinh học hoặc công nghệ.

- Phát triển các học phần và khóa học mới của những môn trên bằng ngôn ngữ Anh.

- Hướng dẫn sinh viên hoàn thành các dự án, bài tập được giao.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong các báo cáo và xuất bản khoa học

- Đóng góp vào hồ sơ quốc tế của Trường.

- Hỗ trợ sinh viên.

 

Vui lòng xem chi tiết và cách thức nộp hồ sơ tại đây