Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp chuẩn bị công tác bồi dưỡng theo nhiệm vụ của Bộ

Thứ ba 02 Tháng 7 2019, 09:30

Họp chuẩn bị công tác bồi dưỡng theo nhiệm vụ của Bộ

Địa điểm 

Phòng B405

Thành phần tham dự 

Ban Giám hiệu,

Trưởng và Phó Trưởng phòng Đào tạo, các thành viên theo Quyết định số 1060/QĐ-ĐHSP ngày 10/4/2019.