STT Họ Tên Đơn vị công tác Chức vụ
1  PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng  Khoa Địa lý  Chủ tịch HĐ
2  TS. Nguyễn Thị Minh Hồng Hiệu trưởng  Phó Chủ tịch HĐ
3  PGS.TS. Nguyễn Tiến Công  Trưởng phòng KHCN&MT-TCKH  Ủy viên Thư ký
 PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn  Phó Hiệu trưởng  Ủy viên
 TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc  Trưởng phòng Sau Đại học  Ủy viên
 PGS.TS. Dương Thị Hồng Hiếu  Trưởng phòng Đào tạo  Ủy viên
 TS. Ngô Quốc Việt  Trưởng khoa Công nghệ Thông tin  Ủy viên
8  TS. Phạm Thị Bình  Trưởng khoa Địa lý  Ủy viên
9  PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khá  Trưởng khoa Giáo dục Chính trị  Ủy viên 
10  TS. Phan Thị Thu Hiền  Trưởng khoa Giáo dục Mầm non  Ủy viên 
11  TS. Phạm Thị Lệ Hằng  Trưởng khoa Giáo dục Thể chất  Ủy viên 
12  TS. Dương Minh Thành  Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học  Ủy viên 
13  PGS.TS. Dương Bá Vũ  Trưởng khoa Hoá học  Ủy viên 
14  TS. Nguyễn Thanh Tiến  Trưởng khoa Lịch sử  Ủy viên
15  PGS.TS. Đinh Phan Cẩm Vân  Phụ trách khoa Ngữ văn  Ủy viên 
16  TS. Tống Xuân Tám  Trưởng khoa Sinh học  Ủy viên 
17  PGS.TS. Nguyễn Thị Tứ  Trưởng khoa Tâm lý học  Ủy viên 
18  TS. Nguyễn Đức Danh  Trưởng khoa Khoa học Giáo dục  Ủy viên 
19  PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn  Trưởng khoa Toán - Tin  Ủy viên 
20  TS. Cao Anh Tuấn  Trưởng khoa Vật lý  Ủy viên 
21  PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ  Trưởng khoa tiếng Anh  Ủy viên 
22  TS. Nguyễn Thị Hằng  Trưởng khoa tiếng Nga  Ủy viên 
23  TS. Nguyễn Minh Thắng  Trưởng khoa tiếng Pháp  Ủy viên 
24  TS. Nguyễn Thị Quỳnh Vân  Trưởng khoa tiếng Trung  Ủy viên 
25  PGS.TS. Ngô Minh Oanh  Viện Nghiên cứu Giáo dục  Ủy viên