BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

          Bộ nhận diện thương hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm logo, màu sắc chủ đạo, hình ảnh biểu tượng, ấn phẩm văn phòng và sản phẩm thương hiệu được mô tả chi tiết trong tài liệu “Bộ nhận diện thương hiệu”. Khi triển khai sử dụng; thiết kế, sản xuất các sản phẩm truyền thông cần tuân thủ các quy định về mẫu thiết kế logo, hệ thống màu sắc, tỉ lệ kích thước, vị trí xuất hiện, phông chữ nhận diện và các thông tin kèm theo; đảm bảo chất lượng hình ảnh; nội dung, hình ảnh đi kèm, không gian xuất hiện phải phù hợp với đặc tính của ngành giáo dục, không vi phạm các quy định về tư tưởng chính trị, thuần phong mỹ tục.

Logo Màu sắc chủ đạo
Xanh Cerulean #124874

  RGB: R = 18, G = 72, B = 116; CMYK: C = 84, M = 38, Y = 0, K = 55  

Đỏ Jasper #CF373D

  RGB: R = 207, G = 55, B = 61; CMYK: C = 0, M = 73, Y = 71, K = 19  

QUY ĐỊNH CHUNG

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  • Các đơn vị thuộc, trực thuộc được phép sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu phục vụ cho hoạt động chuyên môn, công tác truyền thông của đơn vị.
  • Viên chức, người đang công tác, học tập tại trường được phép sử dụng logo trong các tài liệu (giấy và số) phục vụ quá trình dạy và học; không được sử dụng trong các sản phẩm có tính chất thương mại.
  • Các đơn vị trong và ngoài Trường sản xuất các ấn phẩm có sử dụng logo và tên Trường đã được liệt kê hoặc chưa có trong Bộ nhận diện thương hiệu phải được sự phê duyệt của Hiệu trưởng.

YÊU CẦU KHI SỬ DỤNG

  • Khi triển khai sử dụng; thiết kế, sản xuất các sản phẩm truyền thông cần tuân thủ các quy định về mẫu thiết kế logo, hệ thống màu sắc, tỉ lệ kích thước, vị trí xuất hiện, phông chữ nhận diện và các thông tin kèm theo; đảm bảo chất lượng hình ảnh; nội dung, hình ảnh đi kèm, không gian xuất hiện phải phù hợp với đặc tính của ngành giáo dục, không vi phạm các quy định về tư tưởng chính trị, thuần phong mỹ tục.
  • Đối với hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện cấp Trường, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý Bộ nhận diện thương hiệu có trách nhiệm trực tiếp thực hiện, theo dõi, kiểm soát ấn phẩm theo các nội dung đã được nêu ở trên.
  • Đối với hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện của các đơn vị thuộc và trực thuộc, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý Bộ nhận diện thương hiệu có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát để các đơn vị thực hiện đúng theo quy định; trong trường hợp phát hiện các sản phẩm không đạt yêu cầu phải thông tin, hướng dẫn đơn vị trực hiện điều chỉnh và có quyền tham mưu Hiệu trưởng từ chối triển khai truyền thông trên các kênh thông tin chính thức của Trường đối với các sản phẩm không đạt yêu cầu. Các đơn vị được khuyến khích nhưng không bắt buộc tham khảo đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý Bộ nhận diện thương hiệu trước khi sản xuất và xuất bản các ấn phẩm truyền thông.