Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt Tháng 9/2019 từ ngày 14/9/2019 đến ngày 15/9/2019

Thứ bảy 14 Tháng 9 2019, 07:15

Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt Tháng 9/2019 từ ngày 14/9/2019 đến ngày 15/9/2019

Địa điểm 

Giảng đường D và các phòng học tại lầu 1, lầu 2 dãy B

Thành phần tham dự 

Theo Quyết định số 2180/QĐ-ĐHSP ngày 08/8/2019;