[2021] Mô hình hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ cấu của hệ thống ĐBCL bên trong được mô hình hoá theo sơ đồ sau:

Mô hình hệ thống đản bảo chất lượng bên trong Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Mô hình hệ thống đản bảo chất lượng bên trong Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh