Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Sổ tay Bảo đảm chất lượng

Thực hiện Chương trình hành động của Hội đồng Bảo đảm chất lượng Trường; Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023, Trường đã chỉ đạo xây dựng Dự thảo Sổ tay Bảo đảm chất lượng.

Để Sổ tay Bảo đảm chất lượng được hoàn thiện, phù hợp triển khai thực hiện tại các đơn vị, Trường đề nghị các Trưởng đơn vị tổ chức thảo luận, góp ý trong đơn vị và gửi các ý kiến đóng góp (theo mẫu đính kèm) về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 10/5/2023.

Văn bản kèm theo.

Dự thảo Sổ tay Bảo đảm chất lượng - Phiếu lấy ý kiến

Trân trọng cảm ơn./.