Giải quyết học vụ

Đăng ký giải quyết học vụ online tại đây.

Xem kết quả giải quyết học vụ tại đây. Nếu cột kết quả xử lý báo "Đã có kết quả", học viên liên hệ Phòng C.104 để nhận kết quả.

Đăng ký học lại và xin vắng thi tại đây.

Xem kết quả đăng ký học lại/vắng thi tại đây.