[Thông báo] Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh Tây Ninh - Sở Khoa học và Công nghệ

Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025: PDF