[Thông báo] Học viện Quản lý giáo dục - Hội thảo quốc tế năm 2021 "Chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp"

Thông báo Hội thảo quốc tế năm 2021 "Chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp": PDF