[Thông báo] Viện quốc tế Pháp ngữ - Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế "Trí tuệ nhân tạo và con người: Những tác động đa chiều của một cuộc cách mạng công nghệ"

UBND tỉnh Đồng Nai - Sở Khoa học và Công nghệ

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế "Trí tuệ nhân tạo và con người: Những tác động đa chiều của một cuộc cách mạng công nghệ": PDF