[Thông báo] Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh - Thư mời Viết bài và tham gia Hội thảo "Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình"

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Thư mời Viết bài và tham gia Hội thảo "Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình": PDF