[Thông báo] Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Biển toàn quốc năm 2021 "Quan hệ giữa phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam"

Đại học Quốc gia TP.HCM - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Biển toàn quốc năm 2021 "Quan hệ giữa phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam": PDF