[Thông báo] Chương trình vườn ươm Sáng tạo KH&CN Trẻ năm 2021

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh

Thông báo Về việc sơ tuyển Chương trình vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ năm 2021: PDF

Thể lệ và Biểu mẫu kèm theo:

Thể lệ: Tải về

Mẫu bìa: Tải về

Mẫu 1 - Thuyết minh KHXH: Tải về

Mẫu 2 - Thuyết minh KHCN: Tải về

Mẫu 3 - Lý lịch khoa học: Tải về