Thư mời Viết bài Hội nghị Khoa học Quốc tế "Công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững" lần thứ 02 năm 2022 (ICATSD 2022)

Hội nghị Khoa học Quốc tế "Công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững" lần thứ 02 năm 2022 (ICATSD 2022): PDF