Thể lệ xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Khoa học kỹ thuật

Thể lệ xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 - năm 2023

Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật