[HCMUE] Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm "Thực tiễn triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại các trường Trung học phổ thông"

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm "Thực tiễn triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại các trường Trung học phổ thông": PDF