[Thông báo] Đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh năm 2023

UBND tỉnh Tây Ninh - Sở Khoa học và Công nghệ

Thông báo Đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh Tây Ninh năm 2023: PDF