[Thông báo] Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh Tây Ninh năm 2025

UBND tỉnh Tây Ninh - Sở Khoa học và Công nghệ

Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2025: PDF