Trường Đại học Mở - Thư mời viết bài hội thảo quốc gia "Chuyển đổi số trong giáo dục mở thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập"

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Thư mời viết bài hội thảo quốc gia "Chuyển đổi số trong giáo dục mở thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập": PDF