Menu

Báo cáo Tự đánh giá CSGD năm 2023 (Giai đoạn 2018-2023)

Báo cáo Tự đánh giá Cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 - 2023

 

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-ĐHSP ngày 06/06/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về tự đánh giá cơ sở giáo dục chuẩn bị kiểm định chu kỳ 2 (giai đoạn 2023 – 2028);

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục với các thông tin như sau:

Giai đoạn đánh giá: 2018 – 2023

Thời gian tiến hành tự đánh giá: tháng 6/2022 đến tháng 5/2023

File báo cáo Tự đánh giá: Link xem Báo cáo

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kính mong các cá nhân, tổ chức có quan tâm nếu có ý kiến góp ý cho Báo cáo Tự đánh giá Cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 - 2023 của Trường có thể gửi thông tin đến địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Mẫu phiếu góp ý vui lòng sử dụng mẫu sau: Phiếu góp ý

Trân trọng./.