Menu

Danh bạ số điện thoại nội bộ của các đơn vị trong Trường

 

STT KHU TÊN ĐƠN VỊ SỐ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ
1 A HIỆU TRƯỞNG - TS. Nguyễn Thị Minh Hồng 195
2 HIỆU PHÓ - PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn 193
3 Phòng họp Ban Giám hiệu 194
4 PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 148, 178, 179, 199, 213
5 BAN Y TẾ 152
6 PHÒNG ĐÀO TẠO 141, 142, 143, 144
7 PHÒNG THANH TRA ĐÀO TẠO 160
8 ĐOÀN THANH NIÊN 145
9 HỘI SINH VIÊN 208
  TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN 168
10 PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL 146, 147, 218, 219
11 PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 136, 137, 138, 139,140, 230
12 PHÒNG CÔNG TÁC CT & HSSSV 127
13 KHOA GD MẦM NON 133
14 KHOA GD TIỂU HỌC 134.135
15 KHOA TIẾNG NGA 129.130.206
16 KHOA TIẾNG TRUNG 131, 150, 153
17 KHOA TIẾNG PHÁP 149, 151
15 KHOA TÂM LÝ HỌC 215, 216, 217
17 B KHOA TIẾNG ANH 101, 102, 119
18 KHOA KHOA HỌC GIÁO DỤC 103, 104
19 KHOA NGỮ VĂN 105, 106
20 KHOA HÓA HỌC 107, 108
21 KHOA VẬT LÝ 109, 110
22 KHOA TOÁN 111, 112
23 KHOA SINH HỌC 113, 114
24 KHOA LỊCH SỬ 123, 124
25 KHOA GD CHÍNH TRỊ 125, 126
26 KHOA ĐỊA LÍ 121, 122
27 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 171
28 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 209, 210
29 C PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 196, 197, 198, 200
30 FAX - TCHC 202
31 PHÒNG TIẾP CÔNG DÂN 204
34 PHÒNG HỌP C207 203
35 PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 181, 182, 183, 184
36 PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 172, 173
37 KHOA TIẾNG NHẬT 174, 176
38 KHOA TIẾNG HÀN QUỐC 222, 223
39 VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY 175
40 VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN 180
41 PHÒNG KHCN-MT&TCKH 177
42 KHOA GD ĐẶC BIỆT 163, 164
43 KHOA GD QUỐC PHÒNG 165, 167
44 PHÒNG CNTT 166, 220
45 TRUNG TÂM PTKNSP 169, 170
46 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 171
47 TỔ GIÁO DỤC NỮ CÔNG 159
48 TRUNG TÂM ĐG&KĐCL 190
49 NTĐ KHOA GD THỂ CHẤT 155, 156
50 I PHÒNG MÁY TÍNH K.CNTT 207
51 J TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH 115, 116, 117, 118
52   PHÒNG BẢO VỆ CỔNG AN DƯƠNG VƯƠNG 154