Menu

Thông báo kinh phí thực hành nghiệp vụ sư phạm năm học 2017 - 2018: Đối với sinh viên đi thực tập sư phạm theo nguyện vọng cá nhân (tự do)

- Trường hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm (giáo dục) và hướng dẫn giảng dạy bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản ngân hàng của giáo viên hướng dẫn.
- Ngoài khoản kinh phí hỗ trợ cho giáo viên hướng dẫn, sinh viên tự túc những khoản kinh phí phát sinh khác.
 
Điều kiện:
+ Sinh viên phải có tên trong Quyết định cho phép sinh viên đi thực tập theo nguyện vọng cá nhân năm học 2017 – 2018;
 
+ Sinh viên phải cung cấp thông tin giáo viên hướng dẫn thực tập sư phạm của mình bằng cách điền và thực hiện theo hướng dẫn trong Form: https://goo.gl/forms/G93DXdcMQa9YDx8G2 , hoàn thành trước ngày 26/03/2018. Sau thời gian này, Trường không giải quyết bổ sung bất kì trường hợp nào, sinh viên phải tự thanh toán kinh phí hướng dẫn với trường thực tập;
+ Sinh viên phải nộp bản giấy thông tin giáo viên hướng dẫn (mẫu tại đây) và kết quả thực tập về trường (phòng Đào tạo) trước ngày 20/04/2018.