Menu

Kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 5/2018

Thực hiện Kế hoạch đào tạo hệ chính quy năm học 2017 - 2018, Trường gửi đến các đơn vị kế hoạch chấm khóa luận tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính quy năm 2018, cụ thể như sau:

1. Chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên

1.1.  Các khoa làm đề xuất Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên (theo mẫu KLTN01) và gửi về phòng Đào tạo trong thời gian từ ngày 20/03/2018 đến ngày 02/04/2018. Phòng Đào tạo trình Ban Giám Hiệu ra Quyết định thành lập Hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp.

1.2.  Số thành viên của mỗi Hội đồng chấm khóa luận là 03 người (chủ tịch, thư ký và 1 ủy viên; người hướng dẫn có thể là thư ký hoặc uỷ viên). Các Hội đồng chấm khóa luận thực hiện theo Điều 25, Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 2045/QĐ-ĐHSP ngày 05/09/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 307/ĐHSP-ĐT ngày 16/09/2013.

1.3.  Các Hội đồng tổ chức chấm khóa luận cho sinh viên trong khoảng thời gian từ 23/04/2018 đến 04/05/2018 và gửi kết quả về phòng Đào tạo đồng thời nhập kết quả lên phần mềm chậm nhất là ngày 11/05/2018.

2. Các công việc chuẩn bị xét tốt nghiệp

2.1. Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018 Phòng Đào tạo kết hợp với các Khoa rà soát lại những học phần tương đương giữa các chương trình đào tạo ban hành năm 2011, chương trình đào tạo dành cho khóa 41 và chương trình đào tạo ban hành năm 2016.

2.2.  Từ ngày 12/03/2018 đến 23/03/2018 Phòng Đào tạo hoàn thành việc nhập vào phần mềm các học phần tương đương và kiểm tra điều kiện tốt nghiệp của sinh viên.

2.3.  Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 13/05/2018 Phòng Đào tạo công bố danh sách những sinh viên đủ điều kiện sẽ được tham gia xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2018 để sinh viên và các Khoa kiểm tra, phản hồi những sai sót nếu có.

3.Xét tốt nghiệp

-  Đối với sinh viên xin xét tốt nghiệp không đúng tiến độ:

+ Sinh viên từ khóa 41 trở về sau nếu đủ điều kiện tốt nghiệp, phải làm đơn đề nghị được xét tốt nghiệp sớm;

+ Sinh viên từ khóa 40 trở về trước nếu đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa muốn xét tốt nghiệp trong đợt này, phải làm đơn xin hoãn xét tốt nghiệp.

- Các khoa nhận đơn đề nghị được xét tốt nghiệp và đơn xin hoãn xét tốt nghiệp của sinh viên, tổng hợp và gửi về phòng Đào tạo bằng văn bản và bằng Email trước ngày 14/05/2018.

- Từ ngày 14/05/2018 đến ngày 20/05/2018: Phòng Đào tạo xét tốt nghiệp sơ bộ cho sinh viên.

- Ngày 25/05/2018: Họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

- Ngày 30/05/2018: Phòng Đào tạo trình Ban Giám hiệu ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

- Ngày 05/06/2018: Phòng Đào tạo gửi đến các khoa Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho những sinh viên được công nhận tốt nghiệp.

- Ngày 15/06/2018: Trường tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2018.