Menu

Biểu mẫu đào tạo Thạc sĩ

HHỆ THỐNG BIỂU MẪU

STT Tên biểu mẫu  
1 Giấy xác nhận thông tin học viên Tải file
2 Giấy chứng nhận thời gian học Tải file
3 Giấy giới thiệu Tải file
4 Đơn đề nghị đăng kí học lại Tải file
5 Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời Tải file
6 Đơn đề nghị tiếp nhận trở lại học tập Tải file
7 Đơn đề nghị hoãn thi kết thúc học phần Tải file
8 Đơn đề nghị phúc khảo bài thi Tải file
9 Đơn đề nghị thay thế học phần Tải file
10 Đơn đề nghị chuyển định hướng đào tạo Tải file
11 Đơn đề nghị chuyển ngành đào tạo Tải file
12 Đơn để nghị chuyển cơ sở đào tạo Tải file
13 Đơn đề nghị gia hạn thời gian đóng học phí Tải file
14 Đơn đề nghị thôi học Tải file
15 Đơn đề nghị chuyển điểm học phần Tải file
16 Đơn đề nghị đăng ký học chương trình đào tạo thạc sĩ Tải file