Menu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 2022

CCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 2022

STT TÊN CHUYÊN NGÀNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
1 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán Xem file Xem file
2 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Xem file Xem file
3 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học Xem file Xem file
4 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp Xem file Xem file
5 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc Xem file Xem file
6 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh Xem file Xem file
7 Giáo dục học Xem file Xem file
8 Giáo dục học (Giáo dục mầm non) Xem file Xem file
9 Giáo dục học (Giáo dục tiểu học) Xem file Xem file
10 Quản lý giáo dục Xem file Xem file
11 Toán giải tích Xem file  
12 Đại số và lý thuyết số Xem file  
13 Hình học tôpô Xem file  
14 Vật lý nguyên tử và hạt nhân Xem file Xem file
15 Hóa vô cơ Xem file Xem file
16 Hóa hữu cơ Xem file Xem file
17 Sinh thái học Xem file Xem file
18 Địa lý học Xem file Xem file
19 Tâm lý học Xem file Xem file
20 Khoa học máy tính Xem file Xem file
21 Văn học Việt Nam Xem file  
22 Văn học nước ngoài Xem file  
23 Lý luận văn học Xem file  
24 Ngôn ngữ học Xem file  
25 Lịch sử Việt Nam Xem file Xem file
26 Lịch sử thế giới Xem file Xem file