Menu

Thời khóa biểu các học phần chuyên ngành Khóa 31(2020-2022)

TT

Chuyên ngành

Thời khóa biểu

1

Toán giải tích

TKB

2

Đại số và lí thuyết số

TKB

3

Hình học và tôpô

TKB

4

LL&PP DHBM Toán

TKB

5

Vật l nguyên tử v ht nhân

TKB

6

LL&PP DHBM Vật lý

TKB

7

Hoá vô cơ

TKB

8

Hoá hữu cơ

TKB

9

LL&PP DHBM Hóa học

TKB

10

Sinh thái hc

TKB

11

Khoa hc máy tính

TKB

12

Lý luận văn học

TKB

13

Văn học Việt Nam

TKB

14

Văn học nước ngoài

TKB

15

Ngôn ngữ hc

TKB

16

Lịch sử Việt Nam

TKB

17

Lịch sử thế giới

TKB

18

Quản lý giáo dục

TKB Lớp A

TKB Lớp B

19

Giáo dục hc

TKB

20

Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)

TKB lớp A

TKB lớp B

21

Giáo dục học (Giáo dục mầm non)

TKB

22

Tâm lý học

TKB

23

Địa lý học

TKB

24

LL&PP DHBM tiếng Pháp

TKB

25

LL&PP DHBM tiếng Trung Quốc

TKB

26

LL&PP DHBM tiếng Anh

TKB

 

Danh sách hc viên ngành Quản l giáo dục Lớp A. Xem file tại đây

Danh sách hc viên ngành Quản lý giáo dục Lớp B. Xem file tại đây

Danh sách hc viên ngành Giáo dục tiểu học lớp A. Xem file tại đây

Danh sách hc viên ngành Giáo dục tiểu học lớp B. Xem file tại đây