Menu

Thời khóa biểu các học phần chuyên ngành Khóa 32(2021-2023)

TT

Chuyên ngành

Thời khóa biểu

Danh sách lớp

1

LL&PP DHBM Toán

TKB

TOAN
2

LL&PP DHBM Vật lý

TKB

VATL
3

Hoá vô cơ

TKB

HOVC
4

Hoá hữu cơ

TKB

HOHC
5

Sinh thái hc

TKB

STHO
6

Văn học Việt Nam

TKB

 

VHVN

 

7

Văn học nước ngoài

TKB

VHNN

8

Ngôn ngữ hc

TKB

NNHO

9

Lịch sử Việt Nam

TKB

LSVN

10

Quản lý giáo dục

TKB

 

QLGD

 

11

Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)

TKB lớp A

TKB lớp B

GDTH A

GDTH B

12

Giáo dục học (Giáo dục mầm non)

TKB

GDMN

13

Tâm lý học

TKB lớp A

TKB lớp B

TALI A

TALI B

14

Địa lý học

TKB

DLHO