Menu

Danh sách học viên dự thi kết thúc học phần Triết học, Khóa 32 (2021-2023)

Danh sách thi kết thúc học phần Triết học, Khóa 32. Xem file tại đây

Lưu ý: Danh sách có 2 sheet dành cho khối ngành tự nhiên và khối ngành xã hội.