Menu

Thông báo Lịch học môn Triết học - Khóa 33

Phòng Sau đại học thông báo kế hoạch học tập môn Triết học của Khóa 33 như sau:

1. Lịch học. Xem file

2. Danh sách phân chia lớp Triết học - Khối ngành Khoa học Tự nhiên. Xem file

3. Danh sách phân chia lớp Triết học - Khối ngành Khoa học Xã hội và Ngoại ngữ. Xem file

Lưu ý: Các học phần chuyên ngành sẽ bắt đầu học từ ngày 4/2/2023