Menu

Danh sách lớp cao học Khóa 33(2022-2024)

DANH SÁCH LỚP CAO HỌC KHÓA 33(2022-2024)

TT

Chuyên ngành

Định hướng nghiên cứu

Định hướng ứng dụng

1

Toán giải tích

Danh sách

 

2

Đại số và lý thuyết số

Danh sách

 

3

Hình học và tô pô

Danh sách

 

4

LL&PPDH BM Toán

Danh sách

Danh sách

5

LL&PPDH BM Vật lý

Danh sách

Danh sách

6

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

Danh sách

 

7

LL&PPDH BM Hóa học

Danh sách

Danh sách

8

Hóa hữu cơ

Danh sách

 

9

Hóa vô cơ

Danh sách

 

10

Khoa học máy tính

 

Danh sách

11

Sinh thái học

Danh sách

 

12

LL&PPDH BM tiếng Trung

 

Danh sách

13

LL&PPDH BM tiếng Pháp

Danh sách

Danh sách

14

LL&PPDH BM tiếng Anh

 

Danh sách

15

Văn học Việt Nam

Danh sách lớp A

 

Danh sách lớp B

 

16

Văn học nước ngoài

Danh sách

 

17

Lý luận văn học

Danh sách

 

18

Ngôn ngữ học

Danh sách

 

19

Lịch sử Việt Nam

Danh sách

 

20

Lịch sử thế giới

Danh sách

 

21

Địa lý học

Danh sách

Danh sách

22

Tâm lý học

Danh sách lớp A

 

Danh sách lớp B

 

Danh sách lớp C

 

23

Quản lý giáo dục

Danh sách

Danh sách

24

Giáo dục mầm non

Danh sách

Danh sách

25

Giáo dục tiểu học

Danh sách

Danh sách lớp A

 

Danh sách lớp B

 

Danh sách lớp C