Menu

Danh sách học viên cao học dự thi kết thúc học phần Triết học Khóa 33 (2022-2024)

1. Thời gian:
- Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn: 7h30, ngày 07/01/2023.
- Khối ngành Khoa học tự nhiên và công nghệ: 13h00, ngày 07/01/2023.
2. Danh sách thi:

Danh sách học viên các ngành Khoa học tự nhiên và công nghệ. Xem file tại đây.

Danh sách học viên các ngành Khoa học xã hội. Xem file tại đây